Weekly referral contest

Contest ends in: - Days - Hours - Minutes - Seconds

Earn even more with BTCProMiner! Invite affiliates using your referral link and win up to 0.5 BTC every week!

Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their BTCProMiner.

At the end of a week contestant:

  • #1 wins 1.5 BTC
  • #2 wins 1 BTC
  • #3 wins 0.5 BTC

# Points ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
1 4 1071111 v1.4 1DocsY8rfrNPRSyk9UMVAxTcUtZa5yvtCA 4 219
2 4 512205 v1.4 1DE54btTNKWCyVExKrtkoFzaddv39PJVsh 4 149
3 3 59773 v1.5 19ijgKKiLAZc9yKirVgi647mh7SZxwwVov 3 79
4 3 117683 v1.5 1HUaKhVkhYUtNek1ysfJ2MdHUuheJAwVub 3 57
5 2 11829 v1.3 1G1Nt8LWG5k5JfC7BmkCrhJTZbwDfvRpeC 2 143
6 2 86687 v1.3 1NxmG7uszkcUKgNEbvjrxmvajepMgdVg8S 2 76
7 1 134552 v1.4 1NxJX3rfCv8Rq5LsYmHrFaxMNbMQt6CDBq 1 121
8 1 313650 v1.5 35gBkR1oMvhdLqgAxTEhVNzsX8KtKXNHR6 1 76
9 1 121690 v1.4 3BoAVCaKoeTfBubTbQtM3oUBubnJrAXp5d 1 54
10 1 1092609 v1.4 39tKZPsneVknB99o2vgSKtjrGk8uPnB8H5 1 49
11 1 14969 v1.2 17V4Y4prW7BuvRKNk8fhXXMCnm4LgYGx6u 1 39
12 1 360229 v1.3 36Wbf2bCoDzw8sbkD171RC8i2hKaZ4y59R 1 21
13 1 740447 v1.3 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s 1 16
14 1 91874 v1.4 3KxkEXg5nCGosSkDuoYMFBq5ScUTB94fAa 1 2
15 1 1478364 v1.0 1JzeBQF2VoyZQr1xgbVivdnhazJWVvyLuR 1 1

Leaderboard scores updated realtime.