Weekly referral contest

Contest ends in: - Days - Hours - Minutes - Seconds

Earn even more with BTCProMiner! Invite affiliates using your referral link and win up to 0.5 BTC every week!

Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their BTCProMiner.

At the end of a week contestant:

  • #1 wins 1.5 BTC
  • #2 wins 1 BTC
  • #3 wins 0.5 BTC

# Points ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
1 9 1399624 v1.2 32V56qHuqD9g2KeH4aJ1QrW4pCX14NBJAa 9 9
2 4 134552 v1.4 1NxJX3rfCv8Rq5LsYmHrFaxMNbMQt6CDBq 4 57
3 3 117683 v1.5 1HUaKhVkhYUtNek1ysfJ2MdHUuheJAwVub 3 82
4 3 313650 v1.5 35gBkR1oMvhdLqgAxTEhVNzsX8KtKXNHR6 3 77
5 2 91874 v1.4 3KxkEXg5nCGosSkDuoYMFBq5ScUTB94fAa 2 69
6 1 11829 v1.3 1G1Nt8LWG5k5JfC7BmkCrhJTZbwDfvRpeC 1 7
7 1 1385527 v1.2 3B6Z1LST3WYf2svjDUF2cV1WgPRBv97KqB 1 6
8 1 14969 v1.2 17V4Y4prW7BuvRKNk8fhXXMCnm4LgYGx6u 1 5
9 1 360229 v1.3 36Wbf2bCoDzw8sbkD171RC8i2hKaZ4y59R 1 3
10 1 512205 v1.4 1DE54btTNKWCyVExKrtkoFzaddv39PJVsh 1 3
11 1 740447 v1.3 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s 1 3
12 1 121690 v1.4 3BoAVCaKoeTfBubTbQtM3oUBubnJrAXp5d 1 3
13 1 59773 v1.5 19ijgKKiLAZc9yKirVgi647mh7SZxwwVov 1 2
14 1 1240964 v1.1 38hjZD8uoKG97ans49bkQogjqD4wQoWCiC 1 2
15 1 1092609 v1.4 39tKZPsneVknB99o2vgSKtjrGk8uPnB8H5 1 1
16 1 1071111 v1.4 1DocsY8rfrNPRSyk9UMVAxTcUtZa5yvtCA 1 1
17 1 86687 v1.3 1NxmG7uszkcUKgNEbvjrxmvajepMgdVg8S 1 1

Leaderboard scores updated realtime.