Weekly referral contest

Contest ends in: - Days - Hours - Minutes - Seconds

Earn even more with BTCProMiner! Invite affiliates using your referral link and win up to 0.5 BTC every week!

Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their BTCProMiner.

At the end of a week contestant:

  • #1 wins 1.5 BTC
  • #2 wins 1 BTC
  • #3 wins 0.5 BTC

# Points ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
1 2 91874 v1.4 3KxkEXg5nCGosSkDuoYMFBq5ScUTB94fAa 2 9
2 1 117683 v1.5 1HUaKhVkhYUtNek1ysfJ2MdHUuheJAwVub 1 46
3 1 1092609 v1.4 39tKZPsneVknB99o2vgSKtjrGk8uPnB8H5 1 28
4 1 360229 v1.3 36Wbf2bCoDzw8sbkD171RC8i2hKaZ4y59R 1 21
5 1 313650 v1.5 35gBkR1oMvhdLqgAxTEhVNzsX8KtKXNHR6 1 17
6 1 740447 v1.3 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s 1 16
7 1 86687 v1.3 1NxmG7uszkcUKgNEbvjrxmvajepMgdVg8S 1 10
8 1 1071111 v1.4 1DocsY8rfrNPRSyk9UMVAxTcUtZa5yvtCA 1 9
9 1 512205 v1.4 1DE54btTNKWCyVExKrtkoFzaddv39PJVsh 1 7
10 1 121690 v1.4 3BoAVCaKoeTfBubTbQtM3oUBubnJrAXp5d 1 7
11 1 134552 v1.4 1NxJX3rfCv8Rq5LsYmHrFaxMNbMQt6CDBq 1 6

Leaderboard scores updated realtime.