Weekly referral contest

Contest ends in: - Days - Hours - Minutes - Seconds

Earn even more with BTCProMiner! Invite affiliates using your referral link and win up to 0.5 BTC every week!

Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their BTCProMiner.

At the end of a week contestant:

  • #1 wins 1.5 BTC
  • #2 wins 1 BTC
  • #3 wins 0.5 BTC

# Points ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
1 5 1448294 v1.4 383NUMnwAH1iY83pGJjJYuB9DwGm48ATPf 5 127
2 3 1451564 v1.5 3DTv8qtvrMDsRLJdRVxgUJj9mW7XCPswEj 3 97
3 2 91874 v1.4 3KxkEXg5nCGosSkDuoYMFBq5ScUTB94fAa 2 62
4 2 59773 v1.5 19ijgKKiLAZc9yKirVgi647mh7SZxwwVov 2 55
5 2 1445955 v1.4 1x6YnuBVeeE65dQRZztRWgUPwyBjHCA5g 2 46
6 2 1071111 v1.4 1DocsY8rfrNPRSyk9UMVAxTcUtZa5yvtCA 2 43
7 2 11829 v1.3 1G1Nt8LWG5k5JfC7BmkCrhJTZbwDfvRpeC 2 21
8 1 117683 v1.5 1HUaKhVkhYUtNek1ysfJ2MdHUuheJAwVub 1 98
9 1 313650 v1.5 35gBkR1oMvhdLqgAxTEhVNzsX8KtKXNHR6 1 91
10 1 4020 v1.5 1DkREMx2PNFYnsnXf7quaRQVvxXRs4sCsp 1 55
11 1 1092609 v1.4 39tKZPsneVknB99o2vgSKtjrGk8uPnB8H5 1 49
12 1 86687 v1.3 1NxmG7uszkcUKgNEbvjrxmvajepMgdVg8S 1 33
13 1 740447 v1.3 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s 1 24
14 1 360229 v1.3 36Wbf2bCoDzw8sbkD171RC8i2hKaZ4y59R 1 21
15 1 1462894 v1.3 1GKbsVDBqCdMw7wvSe7zFojzdRHkoFXmVh 1 19
16 1 512205 v1.4 1DE54btTNKWCyVExKrtkoFzaddv39PJVsh 1 15
17 1 134552 v1.4 1NxJX3rfCv8Rq5LsYmHrFaxMNbMQt6CDBq 1 12
18 1 121690 v1.4 3BoAVCaKoeTfBubTbQtM3oUBubnJrAXp5d 1 5
19 1 14969 v1.2 17V4Y4prW7BuvRKNk8fhXXMCnm4LgYGx6u 1 1
20 1 1284028 v1.1 12eawGDoE5TLkvd2nNYMWXMg8Z4yeZ46QJ 1 1

Leaderboard scores updated realtime.